कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान योजना ,Online अर्ज सुरु - Sikho Sikhao

Saturday, September 19, 2020

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान योजना ,Online अर्ज सुरु

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानसारांश

  कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व शेती मधील उर्जेच्या वापराचे प्रमाण २ किलोवॅट/ हेक्टर पर्यंत वाढविणे.

  उद्देश :
  जेथे शेतीमधील उर्जेचा वापर कमी आहे अशा क्षेत्रामध्ये व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत 
  कृषि यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचविणे.
  प्रात्याक्षिके व मनुष्यबळ विकासाद्वारे सहभागीदारमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.

  धोरण :
  कृषि यंत्र/ अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिका द्वारे सहभागीदारांना कृषि 
  यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहित करणे

अनुदान

  या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

  १) ट्रॅक्टर
  २) पॉवर टिलर
  ३) ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
  ४) बैल चलित यंत्र/अवजारे
  ५) मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
  ६) प्रक्रिया संच
  ७) काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
  ८) फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
  ९) वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
  १०) स्वयं चलित यंत्रे

  भाडे तत्वावरील सुविधा केंद्र:

  १) कृषि अवजारे बँकेची स्थापना
  २) उच्च तंत्रज्ञान , उत्पादन सेवा सुविधा केंद्राची स्थापना

  *लाभाच्या माहितीसाठी कृपया सोबतचे प्रपत्र पाहावे.
  View Benefits

पात्रता

 •  शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
 •  शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
 •  शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
 •  फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
 •  कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ 
 • मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक
 •  एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ 
 • औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल
 • उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे 
  ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील


आवश्यक कागदपत्रे

 •  आधार कार्ड
 •  ७/१२ उतारा
 •  ८ अ दाखला
 •  खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला 
 • तपासणी अहवाल
 •  जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
 •  स्वयं घोषणापत्र
 •  पूर्वसंमती पत्र
 • website :- https://mahadbtmahait.gov.in/

      

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?